งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

ขั้นตอนเข้าสู่ “ระบบภาวะการมีงานทำของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”

ลิงก์เข้าสู่ระบบ ระบบภาวะการมีงานทำของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”  

 

1. ตรวจสอบรายชื่อตนเอง ผ่านข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งานบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (www.human.ac.th/qa) 

ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อ " รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566 

2. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สกอ.

  • กดเลือก "สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา"
  • กรอกชื่อผู้ใช้ : "เลขบัตรประชาชน" และรหัสผ่าน : "รหัสนักศึกษา"
  • กด "เข้าสู่ระบบ"

3. การบันทึกข้อมูลตนเองในระบบภาวะการมีงานทำ

  • หน้าแรกของระบบ กรณียังไม่เคยกรอก E-mail ในระบบ
  • ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอก E-mail เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
  • ผู้สำเร็จการศึกษา ในกรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งขั้นตอนเปลี่ยน
  • รหัสผ่านใหม่ไปยัง E-mail เท่านั้น

4. การกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต

ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปด้านการมีงานทำ

ส่วนที่ 3  การสมัครงานและการทำงาน (สำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว)

ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านความต้องการศึกษาต่อ

ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตร

หมายเหตุ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม " บันทึกและตอบตอนถัดไป"