งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา

 • มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • ​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • ​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
 • ​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2558
 • ​มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

 

มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร

 • ​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 • ​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 • ​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 • ​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2564)
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • ​หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • ​หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561)

 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

 • ​รายวิชาเฉพาะ
 • รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

 

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม

 • ​รายวิชาเฉพาะ

 

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

 • ​รายวิชาเฉพาะ
 • ​รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

 

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม

 • ​รายวิชาเฉพาะ

 

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • ​หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสังคมศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสสรค์
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน
 • ​หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 • ​หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์