งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วม กิจกรรมการจัดการผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM HUSO Forum 2023” SEASON 2 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจเพื่อร่วมรับฟังและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น ดังนี้

  • ประเด็นที่ 1  การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21/ สหกิจศึกษา
  • ประเด็นที่ 2  การบริหารจัดการงานวิจัย / การบริการวิชาการ / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

กำหนดการกิจกรรม ดังนี้

1. หลักสูตรจัดส่งชื่อผลงานพร้อมไฟลืเอกสารแบบฟอร์ม บัดนี้ ถึงวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้ที่อีเมล busro.n@yru.ac.th ลิงก์แบบฟอร์มเสนอผลงาน

2. คณะฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน. 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ผลงานนวัตกรรม ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 / สหกิจศึกษา

1. " ระบบการยืม/คืน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ PolSci Corner " : อาจารย์นินุสรา มินทราศักดิ์ ,  อาจารย์นาเดีย ปายอ  , อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์  , อาจารย์ดร. สุไลมาน หะโมะ  ,  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วันฮารงค์ บินอิสริส

2. สหกิจศึกษา : การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานจริง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวพร จันทรสกุล ,   อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข ,  อาจารย์ซูไรดา เจะนิ ,  อาจารย์เธียรณพัฒน์ เมืองหลวง และอาจารย์ ดร.มัสวิณี สาและ

3นวัตกรรมเกมกระดานดินแดนพลเมือง : อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์ ,   อาจารย์สิริพัฒน์ รันดาเว และอาจารย์จันทรา โอระสะ

 

ผลงานนวัตกรรม ประเด็นที่ 2 การบริการวิชาการ 

1. “การพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาในการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา" : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูลฟีกอร์ มาโซอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม , อาจารย์ ดร.ตายูดิน อุสมาน ,  อาจารย์อภิชิต อนุบุตร , อาจารย์กมลวรรณ ชนะกุล , นางสางนูรีดา มะแซ  , นายณัฐวุฒิ นำยูรี  , นายนาอิม ดือรามะ  , นางสาววานิตา วงแหวน และนางสาววันวิสาข์ ศรีวิรัตน์

แกลเลอรี่