งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

• ระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา