งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านงานวิชาการ

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกตรงโควตา (ระดับปริญญาตรี)

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทคัดเลือกทั่วไป (ระดับปริญญาตรี)

ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบและกลไกการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

ระบบและกลไกการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)

ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร กรณีอาจารย์ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ระบบและกลไกการจัดทำ มคอ. 3-7 (ระดับปริญญาตรี)

ระบบและกลไกการกำกับกระบวนการเรียนการสอน (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน (ระดับปริญญาตรี)

ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ระบบและกลไกการกำกับติดตามการเรียนการสอนของผู้สอนและผู้เรียน

ระบบและกลไกการดำเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ระบบและกลไกการวัดผลและประมวลผลการสอบ

ระบบและกลไกการพัฒนาชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ระบบและกลไกการขออนุมัติชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ

ระบบและกลไกการขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ กรณีขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง

ระบบและกลไกการขออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ กรณีขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์

ระบบและกลไกการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ระบบและกลไกการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา

ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา