งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

• ระบบและกลกำกับการดำเนินงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา