งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านการพัฒนาและบริหารอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ระบบการรับอาจารย์

ระบบส่งเสริมเเละพัฒนาบุคลากร

ะบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์