งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบริหารความเสี่ยงคณะฯ

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561