งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนกลยุทธ์คณะฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2​569
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2​569
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2​569

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2​564
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง 2558)