งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการคณะฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 โครงการ)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (35 โครงการ)

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558