งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน เข้าร่วมการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

วานนี้ (6 มี.ค. 62) ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 นี้

แกลเลอรี่