งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการศึกษา คมส. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดอบรมโดย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ​

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเทคนิคการร่างคำขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ภายใต้โครงการยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย ดร.ฮัสลีนา บุญทวี นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจัดขึ้นเพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งสามารถนำความรู้ทางการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่ท้องถิ่นชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่