งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (10มิ.ย.62) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์  รัตนพันธ์  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  เภาทอง  3. อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24)

แกลเลอรี่