งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับจัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (11 มิ.ย.62) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ  2. อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล และ 3. อาจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี

แกลเลอรี่