งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (12 มิ.ย.62) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซอลีฮะห์ หะยีสะมะแอ และ 3. อาจารย์ศุภาวิณี  กิติวินิต ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี

แกลเลอรี่