งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (24 มิ.ย.2562) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์  แก่นอินทร์  2. อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์  ตรีไพบูลย์  3. อาจารย์อรวรรณ  กมล ณ ห้องประชุม 25-509 อาคารเทคโนโลยีและสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่