งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (26มิ.ย.2562) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง วงศ์สุขมนตรี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวัฒน์ สองเมือง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยวรรณ นิลทยาณ ห้องหลักสูตรการพัฒนาชุมชน อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

แกลเลอรี่