งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ จัดประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

วันนี้ (28 มิ.ย.2562) หลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล  ทิพยรัตน์  2. อาจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง 3. อาจารย์สวพร  จันทรสกุล ณ อาคาร 10A ห้อง 203 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่