งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหาร คมส. ประชุมด่วน ประธานหลักสูตร รับมือและร่วมวางแผนงบประมาณ 2563

วานนี้ (22 ส.ค. 62)  ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้างานและนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ เรื่องการจัดสรรงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แกลเลอรี่