งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารร่วมประชุมอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมประชุมอภิปราย "ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ"เพื่อให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 ที่จะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตตฃรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

แกลเลอรี่