งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริหารและงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2562

งานบริหารและงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2562

  วานนี้ (30 ต.ค.62) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2562 โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย 1. เรื่องการอบรมพัฒนาแผนกลยุทธ์การเงินและแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 นี้ 2. ปฏิทินดำเนินโครงการ/กิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. ปฏิทินการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนและวาระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วย 1. เกณฑณการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในปีการศึกษา 2562 ที่ต้องเร่งดำเนินการวางแผน และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในบางตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. กำหนดการประชุมการเปิดการการเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2562 3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563

แกลเลอรี่