งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การอบรม Google Classroom ในวิกฤติการณ์ Coronavirus

วานนี้ (17 ก.พ. 2563) ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิกฤติการณ์การเเพร่กระจายของเชื้อCoronavirus และความจำเป็นในการจัดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จึงได้จัดอบรมการใช้งาน Google Classroom ให้แก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์แลพอสังคมศาสตร์ที่สนใจ โดยมีนายอักมาล เบ็ญหาวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ 

แกลเลอรี่