งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด