งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มส่งรายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์ เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2562