งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนวปฏิบัติทั่วไปสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักศุตร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ปีการศึกษา 2562