งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

วันนี้ (5 ตุลาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ไซนีย์  ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ จิตมนัส ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพยอม นาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการและเลขานุการฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจาก 7 หน่วยงาน ร่วมต้อนรับในครั้งนี้

แกลเลอรี่