งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนพัฒนาตนเอง (บุคลากรสายวิชาการ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปะจำปีงบประมาณ 2564