งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์ (https://bit.ly/2Y2rae1) แล้วเข้าบันทึกข้อมูลได้ที่ (https://bit.ly/2YfQPAh) ได้ตั้งเเต่วีนนี้ จนถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

แกลเลอรี่