งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตสายครู คณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เข้าตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (สายครู)

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (สายครู) ประจำปีการศึกษา 2564 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลของบัณฑิตเฉพาะสายครุศาสตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ในการจัดทำข้อมูลในกาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน บัณฑิตสามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2566 

แกลเลอรี่