งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

31 ม.ค. - 2 ก.พ. 2566 ณ ห้องประชุมดูก๊อง วิลเลจ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจาก 7 ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยสำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่