งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม "พัฒนาอาจารย์สายพันธ์ใหม่ให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด" ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ"

วันนี้ (14 มีนาคม 2566) งานบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม "พัฒนาอาจารย์สายพันธ์ใหม่ให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังสถานการณ์โควิด"   ภายใต้โครงการ "การพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ" ในวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 24-605 อาคาร 25 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพิธีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุติวัมน์ สุวัตถิพงศ๋ เป็นวิทยากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

แกลเลอรี่