งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN - QA implementation and Gap Analysis

วานนี้ (28 เมษายน 2566) อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  รุ่งรัตน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน และนางสาวบุษรอ  นิโลง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ AUN - QA implementation and Gap Analysis วันศุกร์ที่ 28 เมษายน2566 และวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. 
ออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN - QA สามารถนำกรอบแนวคิด และไปพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตร อีกทั้งวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจากเกณฑ์ AUN - QA ในการจัดทำแผนพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตรแบะการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN - QA 

แกลเลอรี่