งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (หลักสูตรที่8 รุ่นที่ 1)

เมื่อวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2566 นางสาวบุษรอ  นิโลง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชชภัฎยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ EdPEx สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (หลักสูตรที่8 รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 6 (100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี คณาจารย์ บุคลากรภายใน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทักษะแนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

แกลเลอรี่