งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าร่วมอบปรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (หลักสูตรที่ 4)

เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวพร  จันทรสกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าร่วมอบปรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (หลักสูตรที่ 4) รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 6 (100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

    ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรภายใน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

     สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทักษะแนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพการศึกษา

แกลเลอรี่