งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันนี้ (23 พ.ค.66) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และ 1 มิถุนายน 2566 (แบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) มาเป็นวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่