งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ อาจารย์ชลธิชา สุรัตนสัญญา อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ และอาจารย์ชุติมา คำแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

(เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา  รุ่งรัตน์ อาจารย์ชลธิชา  สุรัตนสัญญา อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ และอาจารย์ชุติมา  คำแก้ว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (หลักสูตรที่ 4) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 6 (100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรภายใน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมโครงการอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทักษะแนวปฏิบัติของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

แกลเลอรี่