งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน”

วันนี้ (1 มิ.ย. 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์สรียา  หมัดอาด้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ หัวน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลับราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

แกลเลอรี่