งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกกรมการพัฒนาชุมชน รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

วันนี้ (6 มิ.ย.2566) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบปกติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์ สองเมือง    ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

2. อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต                   ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

3. อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ                 ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องหลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.13)

แกลเลอรี่