งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบปกติ

วันนี้ (7 มิ.ย.2566) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบปกติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คล่อง  วงศ์สุขมนตรี   ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง    ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

3. อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ            ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.77)

แกลเลอรี่