งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบกึ่งออนไลน์

วันนี้ (9 มิ.ย.2566) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบกึ่งออนไลน์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร  รอดอาวุธ    ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

2. อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล              ตำแหน่ง กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

3. อาจารย์วรเวทย์พิสิษ ยศศิริ                 ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมจำปูรี  ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.40)

แกลเลอรี่