งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (9 มิ.ย.2566) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบเกณฑ์การประเมินเครือข่ายราชภัฏ ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ศิริสานต์    ตำแหน่งประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

2. อาจารย์ดร.อถรรพล  อุดลยศาสน์           ตำแหน่งกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

3. อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต                   ตำแหน่งกรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องวิจัยและบริการวิชาการ อาคารสังคมศาสตร์ ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคะแนนการประเมิน 4.03 อยู่ในระดับดีมาก

แกลเลอรี่