งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ (11 กันยายน 2566) ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี อาจารย์ ดร. สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดี รองประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการประจำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจากผู้แทนภายนอกคณะ และคณะกรรมการจากผู้แทนภายในคณะ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นวาระในที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2565  ข้อเสนอแนะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2566 รายงานผลการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4)  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  พิจารณากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐและเอกชน

 

แกลเลอรี่