งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ (11 กันยายน 2566) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งหลักสูตรที่รับการประเมินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งสิ้น 15 สาขาวิชา โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน มีผลการประเมิน 4.13 คะแนน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีผลการประเมิน 4.10 คะแนน หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน มีผลการประเมิน 4.10 คะแนน และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ มีผลการประเมิน 4.03 คะแนน

แกลเลอรี่