งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแบบสอบถามภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร งบประมาณ พ.ศ.2566

วันนี้ (12 กันยายน 2566)  สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแบบสอบถามภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในที่ประชุม  ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ​

แกลเลอรี่