งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

วานนี้ (14 กันยายน 2566) ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 พร้อมด้วยอาจารย์ชลธิชา สุรัตนสัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และอาจารย์สรียา  หมัดอาด้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ กำหนดการงานเกษียณ ติดตามการส่งรายงานไตรมาส  ติดตามการรายงานผลบริการวิชาการ และได้มีการพูดพิจารณาเรื่องการกำหนดปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครั้งที่ 2/2566 (1 เม.ย – 30 ก.ย. พ.ศ. 2566)  เป็นต้น

แกลเลอรี่