งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA

วันนี้ (15 -16 กันยายน 2566) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน และนักวิชาการศึกษาที่ดูแลงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ตามเกณฑ์ AUN-QA จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริการ กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่