งานบริหารและงานประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561

วันนี้ (8 พ.ย.2561) ที่ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนและพิจารณากิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 โดยมีอาจารย์สวพร  จันทรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ อาจารย์พอหทัย  ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่