ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

โครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ลำดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ ข้อเสนอโครงการ รายงานผล
1 อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสารสกัดจากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน  อ.เวคิน วุฒิวงค์ 61-บวก.-คมส.-01 61-รง.-คมส.-01
2 อบรมการสร้างเกมส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power Point  อ.บุปผา ไชยแสง 61-บวก.-คมส.-02 61-รง.-คมส.-02
3 กลวิธีการจัดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนรู้วิชาภาษามลายูให้แก่ครูตาดีกา  อ.ไซนีย์ ตำภู 61-บวก.-คมส.-03 61-รง.-คมส.-03
4 นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน  อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม 61-บวก.-คมส.-04 61-รง.-คมส.-04
5 ยกระดับการสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรครูสู่การศึกษา Thailand 4.0 อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด 61-บวก.-คมส.-05 61-รง.-คมส.-05
6 โครงการ ส่งเสริมทักษะครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นมืออาชีพ อ.มูฮำหมัดสุกรี หะยีสะนิ 61-บวก.-คมส.-06 61-รง.-คมส.-06
7 อบรมยุวนักข่าวพลเมืองสร้างสรรค์สื่อสันติภาพชายแดนใต้  ผศ.ศิริลักษณ์            คัมภิรานนท์ 61-บวก.-คมส.-07 61-รง.-คมส.-07
8 บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน อ.คเณศ รัตนวิไล 61-บวก.-คมส.-08 61-รง.-คมส.-08
9 ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  อ.วรทา รุ่งบานจิต 61-บวก.-คมส.-09 61-รง.-คมส.-09
10 ค่ายศิลปะวิชาการสร้างสรรค์  อ.พอหทัย ซุ่นสั้น 61-บวก.-คมส.-10 61-รง.-คมส.-10
11 พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 2  อ.ขวัญตา ทวีสุข 61-บวก.-คมส.-11 61-รง.-คมส.-11
12 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้นำเยาวชน  อ.ศรีประไพ อุดมละมุล 61-บวก.-คมส.-12 61-รง.-คมส.-12
13 สำนึกรักษ์นครยะลา อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์ 61-บวก.-คมส.-13 61-รง.-คมส.-13
14 อบรมทักษะภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร  อ.รอมยี มอหิ 61-บวก.-คมส.-14 61-รง.-คมส.-14
15 โครงการ พัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน         สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ผศ.สุพร สุนทรนนท์ 61-บวก.-คมส.-15 61-รง.-คมส.-15
16 ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย  ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม 61-บวก.-คมส.-16 61-รง.-คมส.-16