ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

 

 แนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

 ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ