ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิทินดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ปฏิทินการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบประมาณบำรุงการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับข้อเสนอวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

1 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565

เปิดรับข้อเสนอผ่านระบบ https://eservice.yru.ac.th

นักวิจัย

1-15 มิถุนายน 2565

ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัย

สวพ

5 กรกฎาคม 2565 จัดเวทีนำเสนอ Logical Framework  สวพ.และ คณะ

19 กันยายน 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบงบประมาณงานวิจัย

สวพ.

30 กันยายน 2565 นำเสนอผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย ต่อคณะกรรมการฯ สวพ.

10 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

งานวิจัยและบริการวิชาการ

12 ตุลาคม 2565

นักวิจัยทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สัญญารับทุน+สัญญาค้ำประกัน+ใบสำคัญรับเงิน)
นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งงานการคลัง เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (50%)

นักวิจัย,
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

12 ตุลาคม 2565

ถึง

31 สิงหาคม 2565

นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

นักวิจัย

31 มกราคม 2566

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (บท 1- 3 พร้อมแบบ คมส.รง. 1) ในระบบสารสนเทศการวิจัยฯ

นักวิจัย

30 เมษายน 2566

นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (บท 1- 4 พร้อมแบบ คมส.รง. 1) ในระบบสารสนเทศการวิจัยฯ

นักวิจัย

31 สิงหาคม 2566

นักวิจัยส่ง (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
(หนีบคลิปดำ จำนวน 2 เล่ม พร้อม
แบบ คมส.รง.4 และใบสำคัญรับเงิน )

นักวิจัย

1-15 กันยายน 2566

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน (ร่าง) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566

นักวิจัยปรับแก้รายงานวิจัย รายงานสร้างสรรค์

นักวิจัย

15 ตุลาคม 2566

นักวิจัยส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม พร้อมด้วย แบบ คมส.รง.3 

นักวิจัย

1 กันยายน 2566

นักวิชาการศึกษารวบรวมเอกสารและหลักฐานส่งการงานการคลัง เบิกเงินงวดที่ 2 (50%)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 
*** ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต้องส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่นการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ และผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ในระหว่างการดำเนินการวิจัยหรือหลังการวิจัยแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 1 ปี 
 
*** ที่ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบสูจิบัตรและนำเสนอผลงานในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่าง
 การดำเนินการวิจัยหรือหลังการวิจัยแล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 1 ปี และผลงานจะต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด
 
*** ผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ต้องรายงานผลการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน (ภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังจากดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เสร็จสิ้น)

 

ปฏิทิน, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน png - png ปฏิทิน,  คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน icon vector ปฏิทินการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 
ปฏิทิน, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน png - png ปฏิทิน,  คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน icon vector ปฏิทินการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
ปฏิทิน, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน png - png ปฏิทิน,  คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน icon vector ปฏิทินการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ปฏิทิน, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน png - png ปฏิทิน,  คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน icon vector ปฏิทินการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ปฏิทิน, คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน png - png ปฏิทิน,  คอมพิวเตอร์ของไอคอน, ปฏิทินวัน icon vector ปฏิทินการดำเนินงานทุนอุดหนุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

แกลเลอรี่